31 IRSS officers accorded selection grade

The Railway Board has accorded selection grade to 31 IRSS officers. They are-V Sekhar, Nagesh Kumar Tripathi, Alok Mishra, Mukul Mohan, Ajay Kumar Ranjan, Amit Rana, Ms Akanksha Sharma, Deepak Kumar, Mahesh Singh, Sunny Sinha, Anil Kumar Soni, Vineet Kumar, Sourabh Chandra, Abhishek Kumar, Som Dutt, Sanjay Kumar Jain, Mrs V KP Nair, Arup Ghosh, Sujoy Saha,Biplab Kar, Pradeep Kumar, Ravinder Singh, Bandopadhyay, S K Baweja, Arup Dey, Manish Dutta, Prabir Majumdar, A K Pandey, Naresh Kumar and Achintya Kumar Roy.