46 senior IAS officers empanelled as Joint Secretary in Governmemt of India.

The Modi government announced empanelment of 46 senior Indian Administrative Service (IAS) officials belonging to 2004 batch for their appointments as Joint Secretary in the government of India.

The Department of Personnel and Training (DoPT) issued the empanelment list on April 28, 2021.

They are :

 1. Sanjay Goyal (AM)
 2. Aruna Rajoria (AM)
 3. Palka Sahni (BH)
 4. Kundan Kumar (BH)
 5. Abhay Kumar Singh (BH)
 6. Sangeetha P (CG)
 7. Prasanna R (CG)
 8. Amit Kataria (CG)
 9. Manisha Chandra (GJ)
 10. Rajender Kumar (GJ)
 11. Rajesh Manjhu (GJ)
 12. Rakesh Shankar (GJ)
 13. Ashima Brar (HY)
 14. C G Rajini Kaathan (HY)
 15. Mandeep Kapur (JK)
 16. Pandurang Kondbarao Pole (JK)
 17. R Vishal (KN)
 18. M N Ajay Nagabhushan (KN)
 19. Anbu Kumar V (KN)
 20. C Shikha (KN)
 21. Vikram Kumar (MH)
 22. Parimal Singh (MH)
 23. Ramaswami N (MH)
 24. Vijay B Waghmare (MH)
 25. N Ashok Kumar (MN)
 26. Devesh Deval (MN)
 27. Raghuraj M R (MP)
 28. John Kingsly (MP)
 29. Dinesh Kumar (NL)
 30. Roopa Mishra (OR)
 31. Shruti Singh (PB)
 32. Kavita Singh (PB)
 33. Ravi Jain (RJ)
 34. Ravikumar Surpur (RJ)
 35. Anshul Mishra (TN)
 36. J Kumaragurubaran (TN)
 37. Brijesh Pandey (TR)
 38. Saumya Gupta (TR)
 39. Ravinath Raman (UK)
 40. Anamika Singh (UP)
 41. Balkar Singh (UP)
 42. Ravikumar N G (UP)
 43. Roshan Jacob (UP)
 44. Vijay Vishwas Pant (UP)
 45. Gaurav Dayal (UP)
 46. Sreekanth T (AGMUT)